Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Program restrukturyzacji zadłużenia

 

 

 

Dnia 31 marca 2016 roku upłynął termin składania wniosków dotyczących restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018" zgodnie z Uchwałą Nr XX/223/15 Rady Miejskiej w Słupsku  z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Przyjęto 383 wnioski z czego 278 osób wybrało wariant jednorazowej wpłaty 25% kwoty zadłużenia oraz 105 osób wybrało rozłożenie zaległości na raty 45% kwoty zadłużenia.

 

 

 

____________________________________________________

 

W dniu 02 lutego 2016 r. zaczęła obowiązywać Uchwała Nr XX/223/15 Rady Miejskiej w Słupsku  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 - 2018"


Z inicjatywy Prezydenta Słupska do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. można złożyć wniosek i ubiegać się o umorzenie zadłużenia za korzystanie z mieszkania.

Ile może zostać umorzone?

Program przewiduje dwa warianty umorzenia zadłużenia:
75% – w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia
         (w ciągu 3 m-cy od dnia podpisania porozumienia),
55% – w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach
         (ilość i terminy spłaty rat ustalone zostaną w porozumieniu z dłużnikiem, ostatnia rata płatna nie później niż do  15   grudnia 2017 roku).

Kto może ubiegać się o umorzenie zadłużenia?

Do Programu może przystąpić dłużnik, który:
 - na dzień 30 września 2015 roku posiadał zadłużenie powyżej 1 roku za korzystanie z lokalu,
 - złoży wniosek o restrukturyzację zadłużenia do dnia 31 marca 2016 roku (wniosek do pobrania: w siedzibie PGM Sp. z o.o. przy ul. Tuwima 4, w każdej Administracji oraz na stronie internetowe PGM Sp. z o.o.),
 - nie dewastował zajmowanego lokalu i nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu,
 - nie zajął lokalu bez zgody Miasta.

Kiedy nastąpi umorzenie zadłużenia?

Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi na początku 2018 roku (nie później niż do 31 marca 2018 roku), pod warunkiem spełnienia przez dłużnika warunków:
 - spłaty pozostałej części zadłużenia (jednorazowo lub w ratach, w zależności od wybranego przez dłużnika wariantu),
 - dokonywania bieżących płatności za korzystanie z lokali terminowo i w pełnej wysokości,
 - uregulowania zaległości powstałych od 30 września 2015 roku do dnia podpisania porozumienia.

Jaki dług może zostać umorzony?

Umarzane będzie zadłużenie, w skład którego wchodzą: czynsz, opłaty niezależne od właściciela (tj. opłaty za energię cieplną, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, odsetki, nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010