Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Aktualności > OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale technicznym, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia.

1.   Wymagania :

-        obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

-        mile widziane uprawnienia budowlane w branży sanitarnej

-        mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie,

2. Wymagania dodatkowe:

-        dobra organizacja pracy,

-        umiejętność podejmowania decyzji,

-        umiejętność współpracy z klientami,

-        odpowiedzialność

-        kreatywność,

-        rzetelność,

-        terminowość,

-        dokładność,

-        komunikatywność,

-        dyspozycyjność,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        odporność na stres,

-        pewność siebie i motywacja do pracy.

 

3.  Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

-        nadzór i rozliczanie prac w branży instalacji wod-kan, gazowej, c.o, c.w,

-        nadzór i rozliczanie przeglądów okresowych instalacji gazowych w lokalach
i w częściach wspólnych budynków,

-        nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym,

-        uczestniczenie w odbiorach   prac remontowych,

-        bieżące kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych, gazowych,

-        współpraca z Działem Inwestycji w zakresie planowania zadań związanych
z utrzymaniem należytego stanu technicznego instalacji sanitarnych, gazowych,

-        współpraca  z wykonawcami prac robót budowlanych,

-        załatwianie skarg i wniosków oraz interwencji w sprawach technicznych,

 

 

4. Wymagane dokumenty:

-        CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-        list motywacyjny,

-        dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń
o stanie odbytych studiów),

-        inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

-        klauzula informacyjna w procesie rekrutacji Wzór nr 3,

-        oświadczenie Wzór nr 1.


Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-        osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),

-        pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem:

            „nabór na stanowisko w dziale technicznym” (liczy się data wpływu)

-        elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

 

Termin składania dokumentów do 11.05.2018 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania u Kierownika Działu Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

Pliki do pobrania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010